Home   ** 程式錯誤及誤差難免, 勿以本計算結果作為決策依據, 本站不負相關損害責任. **

雲端計算-線上練習-數學-個位數減法
減法 1-1=0
減法 2-1=1
減法 2-2=0
減法 3-1=2
減法 3-2=1
減法 3-3=0
減法 4-1=3
減法 4-2=2
減法 4-3=1
減法 4-4=0
減法 5-1=4
減法 5-2=3
減法 5-3=2
減法 5-4=1
減法 5-5=0
減法 6-1=5
減法 6-2=4
減法 6-3=3
減法 6-4=2
減法 6-5=1
減法 6-6=0
減法 7-1=6
減法 7-2=5
減法 7-3=4
減法 7-4=3
減法 7-5=2
減法 7-6=1
減法 7-7=0
減法 8-1=7
減法 8-2=6
減法 8-3=5
減法 8-4=4
減法 8-5=3
減法 8-6=2
減法 8-7=1
減法 8-8=0
減法 9-1=8
減法 9-2=7
減法 9-3=6
減法 9-4=5
減法 9-5=4
減法 9-6=3
減法 9-7=2
減法 9-8=1
減法 9-9=0
雲端計算-理財規劃
雲端計算-線上學習-金融實例
雲端計算-線上練習-數學
雲端計算-線上操作-資料帶著走
雲端計算-企業財務管理
雲端計算-線上操作-專案管理
雲端計算-線上操作-資料隨身袋
雲端計算-線上學習-隨機練習
雲端計算-線上設計-中文程式平台
雲端計算-線上練習-電子電路
雲端計算-線上練習-電腦動畫

連結本頁
CubicPower 雲端計算-線上練習-數學: 個位數減法

2020/10/13 PM 09:56:34

個位數減法

5
-
3
=
2
-
=
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
6 - 1 = 5
7 - 2 = 5
8 - 3 = 5
9 - 4 = 5
10 - 1 = 9
10 - 2 = 8
10 - 3 = 7
10 - 4 = 6
10 - 5 = 5
10 - 6 = 4
10 - 7 = 3
10 - 8 = 2
10 - 9 = 1